ბმულები ხელმისაწვდომობისთვის

წყნეთში დარჩენილი აფხაზეთიდან დევნილები


აგვისტოს მოვლენებმადადევნილებისახალმა ტალღამ პრაქტიკულადდაჩრდილაგასულწლებშიჩამოსახლებულიდევნილებისბედი, რომელნიცდღესმეტადინტეგრირებულნიარიანმათთვისახალგარემოსთან, მაგრამესარნიშნავს, რომმათიპრობლემებინაკლებადმტკინვეულია. წყნეთშიჩასახლებულიაფხაზეთიდანდევნილიმოსახლეობასხვადევნილებთანუფლებრივადგათანაბრებასითხოვს. წყნეთი, იმ 400- მდეკოლექტიურიცენტრისჩამონათვალშივერმოხვდა, სადაცდევნილებსსაცხოვრებლებსუსასყიდლოდ, სიმბოლურფასშიუკანონებენ. ჯერკიდევ 2007 წელს, წინასაარჩევნოდ, პრეზიდენტმასააკაშვილმაერთერთისაჯაროგამოსვლისას, დევნილებისათვისმათიდროებითისაცხოვრებლებისსაკუთრებაშიმიცემისგანკარგულებაგასცა. ლტოლვილთადაგანსახლებისსამინისტრომაცშესაბამისიპროცესიდაიწყო, თუმცაესწყნეთსარშეხებია. ლტოლვილთადაგანსახლებისმინისტრისმოადგილეკობაგორგოძეარუარყოფს, რომწყნეთთანმიმართებით, მთავრობაშიაზრიბოლომდეშეჯერებულიარარის. - ”ქვეყანაში 1600 - მდეკომპაქტურიდასახლებაგვაქვს. პროცესსყველგანერთდროულადვერდავიწყებდით. არავისგულსარდავწყვეტთ… კონკრეტულადწყნეთზევერაფერსგეტყვით”, - ამბობსგორგოძე. საინტერესოა, რომდევნილთათვისფაქტიურისაცხოვრებლებისსაკუთრებაშიგადაცემისპოლიტიკასპირდაპირეწინააღმდეგებამთავრობისდადგენილება, რომელიცდევნილთასამოქალაქოინტეგრირებისათვისკოლექტიურიცენტრებისეტაპობრივმოშლასითვალისწინებს. დევნილები - ”არვიცივისთანდარასთანგვაინტეგრირებენ… - ამბობსაფხაზეთიდანდევნილითემურყურაშვილი, - ინტეგრირებულზემეტივართ, 16 წელიააქვცხოვრობთ…”

ახალგაზრდაიურისტთაასოციაციისადვოკატინათიამოსაშვილიკოლექტიურიცენტრებისდაშლისგადაწყვეტილებასდადებითადაფასებს, თუმცათვლის, რომპროცესიდევნილებთანშეთანხმებითუნდაგანხორციელდეს(?), წერილობითიშეთანხმებისსაფუძველზე. სოხუმიდანდევნილმანანაცხადაძესძალიანუკვირს, რატომცდილობსხელისუფლებადევნილებისსამოქალაქოე.წ. ინტეგრაციას. - ”ჩვენძალიანგანვიცდით, რომახალგაზრდათაობასაფხაზეთიაღარახსოვს. ვისსჭირდებაჩვენიგაფანტვამთელსაქართველოში? დავივიწყოთაფხაზეთშიდაბრუნება? თუხდებაკოლექტიურიცენტრებისდაშლა, რაუწოდოთიმგეტოებს, რომლებიცსამაჩაბლოდანდევნილმოსახლეობასაუშენეს?” - კითხულობსდევნილი”. ბოლოწლებში, წყნეთში, აგარაკებისშეძენისმსურველებისაგრძნობლადგააქტიურდნენ. თუასეგაგრძელდა, ცოტახანშიდევნილთათვისსაკუთრებაშიგადასაცემიარცარაფერიდარჩება. ლტოლვილთადაგანსახლებისსამინისტროშიაღიარებენ, რომასეთიშემთხვევებიიყო, მაგრამუკვეერთიწელია, ლტოლვილთაცენტრებშიბინებისგაყიდვააღარხდება. დევნილებიკისაწინააღმდეგოსამტკიცებენ. - ”დაკანონებამდეუსინდისოდგვიყიდიანბინებსდაფაქტისწინაშეგვაყენებენ. ამიტომარგვჯერამათიდაპირებების, ვიცით, რომწყნეთშიმიწასუზარმაზარიფასიაქვს, ამიტომჩვენთვისარემეტებათ” - ამბობსუშანგიადუაშვილი. წყნეთშიჩასახლებულდევნილებსსხვაყოფითიპრობლემებსაცუქმნიან. ”კანონიერებისდაცვისდროშით”, თბილისისმერიისზედამხედველობისსამსახურმაწყნეთშირეიდებიმოაწყოდაუნებართვოავტოფარეხებისადასხვადამხმარენაგებობებისათვისდევნილთადაჯარიმებადაიწყო. არადაამხალხს, არათუფარეხები, არამედბინებიცთავშესაფრად, დაუკანონებლადაქვთდათმობილიდაესმერიაშიშესანიშნავადიციან. აფხაზეთიდანდევნილებითვლიან, რომხელისუფლებამათმიზანმიმართულადავიწროებსდამათიწყნეთიდანაყრა-გასახლებასურს.

XS
SM
MD
LG