ბმულები ხელმისაწვდომობისთვის

არაბული წარმოშობის ამერიკელები ობამას უჭერენ მხარს


Bbolo gamokiTxvebis Tanaxmad arabi erovnebis amerikelTa simpatiam barak obamas mxares gadainacvla. gamokiTxva damoukidebelma da arapolitikurma arab-amerikulma institutma Caatara. Mmisi mizani iyo arabi amomrCevlebisaTvis saSualeba mieca, raTa arCevnebamde sakuTari azri gamoexataT. amJamad amerikis SeerTebul StatebSi sam milion naxevari arabi erovnebis adamiani cxovrobs. institutis mier Catarebuli gamokiTxviT, arab-amerikelTa mosazrebis safuZvelze ---barak obama 21 quliT win uswrebs makkeins. Aarab-amerikelTa umetesobis azriT, amerikis ekonomikuri problemebi SemaSfoTebelia da palestina-israelis problema kvlav gadauwyveteli rCeba.

Ajeims zogbi arab-amerikuli institutis direqtoria. Mmisi azriT, amerikaSi arabi mosaxleobis SegnebaSi ideologiuri gardatexa moxda.

“TiTqosda respublikul partias ferxTiT miwa gamoeSala. 2000 wlis arCevnebTan SedarebiT respublikelebma TavianTi Zalis naxevari dakarges. Maraswori politikis gatarebam aseTi cudi Sedegebi moutana maT.”

2000 wlis arCevnebSi arabi mosaxleobis 44 procentma jorj buSs misca xma, xolo 38procentma el gors. Awlevandeli arCevnebis gamokiTxvis safuZvelze ki demokrati obama arabi mosaxleobis xmaTa 54 procents moipovebs, xolo 33procenti makkeins miscems xmas. jeims zogbis gancxadebiT, arsebobs ramodenime gadamwyveti Stati,sadac arabi mosaxleobis mier gakeTebuli arCevani Zalzed mniSvnelovan rols Seasrulebs.

“miCiganis StatSi mcxovrebi arabi-amerikelebis mier micemuli xmebi sakmaod did efeqts moaxdens arCevnebis Sedegebze. igives unda velodoT virjiniis, ohaios, floridisa da penselvaniis StatebSi.”

A virjiniisa da ohaios StatebSi mcxovrebi arabi mosaxleoba amomrCevelTa TiTqmis or procents Seadgens.

Aarab-amerikuli institutis TanamSromeli nadin vahabi acxadebs,rom 2008wlis arCevnebze arabi mosaxleoba Zalze didi aqtiurobiT gamoirCeva.

“Cven arCevnebSi arabi mosaxleobis registraciis maRali maCveneblebi davafiqsireT. arabi amomrCvelebis 80procents surs arCevnebSi miiRos monawileoba, ris mixedviTac arabi sazogadoeba rigiT mesamea ebraeli da Savkaniani amerikelebis Semdeg. rac Seexeba arCevnebis dRes xmis micemas, Cven vfiqrobT,rom arabi mosaxleobis 60 procenti 4 noembers gava xmis misacemad. ”

Aarab-amerikuli institutis mowodebam ”modi, xma mivceT” uamravi arabi erovnebis amerikeli gaaerTiana am lozungis qveS.

jim moranis azriT,romelic virjiniis Statis kongresmenia:

“Zalzed mniSvnelovania is, rom iseTi didi sazogadoeba, rogoric amerikis SeerTebul StatebSi mcxovrebi arabi mosaxleobaa, demokratiuli procesebze did zegavlenas moaxdens. Aarab-amerikelTa mier gakeTebuli arCevani efeqturi iqneba da samomavlod radikalur cvlilebebs gamoiwvevs zogierT StatSi. cvlilebebi ki dRes amerikas namdvilad esaWiroeba.”

jim moranis azriT,arab amerikelebs surT iseTi mTavroba hyavdeT, romelic amerikis SeerTebuli Statebis Sida da gare politikas Secvlis.

XS
SM
MD
LG