ბმულები ხელმისაწვდომობისთვის

ტირძნისიდან მოზარდების გატაცების შემდეგ 23 დღე გავიდა


dRes 22-e dRea mas Semdeg, rac goris raionis sofel tirZnisidan 4 mozardi gauCinarda. SemTxvevidan meore dResve egreT wodebuli samxreT oseTis de-faqto xelisuflebam gancxada, rom arasrulwlovnebi maT mier arian dakavebulni. dakavebis mizezi tradiciulia _ sazRvris ukanono gadakveTa, Tumca uCveuloa dakavebulTa asaki.

Aaleko cabaZe, 14 wlis, misi Tanaklaseli giorgi romelaSvili, aseve 14 wlis, viqtor buCukuri, 16 wlis da levan xmiadaSvili 17 wlis. Yyvela maTgani tirZnisis sajaro skolis moswavlea. gakveTilebs 4 noembers oTxive maTgani daeswro. SuadRis 5 saaTisTvis isini skolasTan naxes, amis Semdeg ki maTi kvali ikargeba. Uucnobia isic, konkretulad ra adgilidan aiyvana osurma policiam isini da marTlac imyofebodnen Tu ara mozardebi qarTvelebis mier arakontrolirebad teritoriaze.

sofel tirZniss yvela mxares iseTi soflebi akravs, sadac saqarTvelos iurisdiqcia vrceldeba. Mmozardebs es farglebi rom gadaelaxaT, ramdenime sofeli fexiT unda gaevloT.

dakavebuli bavSvebis mSoblebi acxadeben, rom isini Svilebis gauCinarebis ambavs ubedur SemTxvevad aRiqvamdnen rom ara de-faqto reJimis warmomadgenelTa gancxadeba maT mier arasrulwlovnebis dapatimrebis Taobaze. skolis oTx moswavles sazRvris ukanono gadakveTasTan erTad iaraRis ukanono tarebasa da de-faqto respublikis teritoriaze teraqtis mowyobis ganzraxvaSic adanaSauleben. ramdenime dRis win Sedga maTi sasamarTlo procesic cxinvalSi, sadac mozardebs orTviani winaswari patimroba Seufardes.

erT-erTi dakavebulis mama, daviT cabaZe Svilis gauCinarebis dRes ase ixsenebs: “Cven mTeli saRamo da Rame veZebdiT bavSvebs. meore dRes Cvenma adgilobrivma policiam Segvatyobina, rom bavSvebi osebsa Tu rusebs auyvaniaT. sad moxda es, arc maT icodnen da arc Cven.”_ ganacxada davit cabaZem.

rac Seexeba Tavad mozardebis mdgomareobas cxinvalis cixeSi, amis Taobaze informacia mwiria. Ddadasturebuli faqti mxolod isaa, rom cxinvals mozardebisTvis gankuTvnili sagangebo izolatori ar gaaCnia da 14 wlis bavSvsac iq uwevs yofna, sadac srulwlovan adamianebs. Agarda amisa arsebobs informacia, rac cxinvalis cixeebSi tyved myofi adamianebisganaa cnobili. iqaur pirobebs isini sakmaod muq ferebSi asaxaven.

dakavebulTagan TiTqmis yvelas aqvs problema, janmrTelobis dakavSirebiT.

aleko cabaZe eqvsi Tvis win filtvebis anTebiT iyo avad, viqtor buCukuri ki, rogorc misi mamida, naTia buCukuri ambobs, agvistos omis dros dabombvas Tavad Seeswro, ris Semdegac sibnelis eSinoda da RamiT gareT gasvla ar SeeZlo. GmiRebuli stresis gamo igi mkurnalobda. naTia buCukuri cxinvalis televiziis mier gavrcelebul kadrebzec saubrobs da ambobs, rom maT Tanxmad bavSvebi sagangebod miyavT yumbarebiT savse CanTis asaRebad, rac ucnauria, radgan Tu maT iaraRi marTlac Tan hqondaT, xelSi unda sWerodaT da ara buCqebidan gamoeRoT. “cxinvalis televizias Cven yoveldRe vucqeriT, SegviZlia maTi gadacemebis naxva. aCvenes kadrebi, sadac Cans, rom es bavSvebi mihyavT CanTasTan, aWerineben mas da bavSvebi iqidan iReben sabrZolo masalas. Tu es CanTa bavSvebis iyo, ratom xelSi ar eWiraT Tavidanve? ratom unda daetovaT buCqebSi da Semdeg eCvenebinaT is rusebisTvis? es xom cxadia rom zewolaa bavSvebze? mec rom damiWiron da rame mibrZanon Sevasruleb, radgan SiSSi viqnebi. Cven ki aq bavSvebTan gvaqvs saqme da ra Tqma unda, iolia maTze nebismieri saxis zewolis ganxorcieleba, daSineba,”_ ambobs naTia buCukuri.

Pproblema janmrTelobis mxriv levan xmiadaSvilsac aqvs. rogorc misi deda, sofio tetunaSvili ambobs, misma Svilma tuberkulozi gadaitana da preparatebis miReba mxolod erTi kviris win daasrula. misTvis axla normaluri kveba sasicocxlod mniSvnelovania.

saerTaSoriso wiTeli jvris warmomadgenlebi gatacebuli mozardebis mSoblebs ramdenjerme Sexvdnen. maT cxinvalili kolegebis daxmarebiT, mozardebs Tbili tansacmeli da mSoblebis werilebi gadasces. Tavis mxriv, werilebi gamotanes dakavebulebmac mSoblebTan, maswavleblebTan da megobrebTan, Tumca maTSi saubaria mxolod imis Sesaxeb, rom Tavs cxinvalis cixeSi normalurad grZnoben da rom mSoblebi, skola da megobrebi Zalian enatrebaT.

loran berne, saerTaSorso wiTeli jvris warmomadgeneli ambobs, rom cxinvalel kolegebTan Sexvedra mas ergneTis postTan SeuZlia. “Cven Tavad ar SevdivarT cxinvalSi, saerTaSoriso wiTel jvars aqvs ofisi iq. Cven SevxvdebiT Cvens kolegebs da gadavcemT Tbil tansacmels da werilebs, rac SevkribeT bavSvebisTvis,”_ ambobs igi.

. Sida qarTlis policiis mTavari sammarTvelos ufrosi vladimer juReli: “am problemis mogvarebaSi CarTulia yvela saerTaSoriso organizacia, maT Soris, evrokavSiri da wiTeli jvari. imedi maqvs, mogvardeba es ambavi da davubrunebT bavSvebs mSoblebs, radgan es ar ganekuTvneba arc politikis sferos da arc arafers. bavSvebis gataceba barbarosoba da meti araferi,_” ambobs vladimer juReli.

dakavebuli bavSvebis mSoblebs tirZnisSi saqarTvelos saxalxo damcveli giorgi tuRuSic Sexvda da Tanadgoma aRuTqva saerTaSoriso organizaciebis winaSe. tirZniseli mozardebis Sesaxeb man guSin, JenevaSi gaeros adamianis uflebaTa komisris moadgilesTan Sexvedris drosac isaubra. saxalxo damcvelma yuradReba gaamaxvila imis Sesaxeb, rom bavSvebis janmrTelobis mdgomareoba gamudmebul zedamxedvelobas saWiroebs.

ramdenime dRis win saqarTvelos saparlamento umravlesobis warmomadgenelma akaki minaSvilma evrosabWos adamianis uflebaTa komisari Tomas hamarbergi umoqmedobaSi daadanaSaula da ganacxada, rom igi gansakuTrebiT rbil pozicias ikavebs maSin, rodesac saqme ruseTs exeba. amasobaSi ki gatacebuli bavSvebis mSoblebi tirZnisSi Tavad hamarbergis Casvlas elian.

tirZnisis sajaro skolaSi swavla Cveul ritmSi grZeldeba. Aaq saswavlo procesis Sewyveta erTi wamiTac ar ufiqriaT. skolis direqtori kaxaber kaxiaSvili ambobs, rom am incidentis Semdeg moswavleTa moswrebis sakiTxi skolaSi ar gauaresebula.

misi TqmiT, arsebuli realoba mZimea, amis Tavidan arideba ki SeuZlebeli, amitom rCeba erTaderTi: am yvelafers Tvali unda gavusworoT.

tirZnisis skolaSi bavSvebi sami soflidan dadian da moswavleTa raodenoba 494-s Seadgens.

Nnino dalaqiSvili, amerikis xmisTvis, tirZnisidan.

XS
SM
MD
LG