ბმულები ხელმისაწვდომობისთვის

ხუთმხრივი შეხვედრა ერგნეთში


ერგნეთშიინციდენტებისპრევენციისადამათზერეაგირებისმექანიზმისფორმატშისამუშაოჯგუფებისმეოთხეხუთმხრივიშეხვედრამიმდინარეობს. შეხვედრისერთ-ერთმთავარსაკითხადცხინვალისრეჟიმისმიერორიდღისწინდაკავებულისაქართველოსმოქალაქეებისგათავისუფლებაგანიხილება. მოლაპარაკებებზესამხრეთოსეთისდეფაქტორესპუბლიკისწარმომადგენლებმაგატაცებულიოსებისდაბრუნებისსაკითხიდააყენეს. განცხადებარესპუბლიკისლიდერისსპეციალურიწარმომადგენლისმოადგილემერაბჩიგოევმაგააკეთა. ჩიგოევისთქმით, 2008 წლის 13 ოქტომბერსქართულისპეცსამსახურებისწარმომადგენლებმასამხრეთოსეთისრესპუბლიკისსამიმოქალაქეგაიტაცესდამათიდაბრუნებისსაკითხსისინიიმდრომდედააყენებენ, სანამგატაცებულებიარდაბრუნდებიან. ჩიგოევისშეფასებით, ე.წ. ინციდენტებისპრევენციისმიზნითგამართულიშეხვედრებიარაეფექტურიაიმდენად, რამდენადაცჯგუფსარჰყავსთავმჯდომარედარეალურადვერავინაკონტროლებს, თუროგორსრულდებაესათუისშეთანხმება.

კონფლიქტისზონაშიინციდენტებისპრევენციისმიზნით, შეხვედრებიჟენევისფორმატითტარდებადამასშისაქართველოს, რუსეთის, ცხინვალისევროკავშირისდაგაერო–სწარმომადგენლებიმონაწილეობენ.

საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროსსაინფორმაციოდაანალიტიკურიდეპარტამენტისხელმძღვანელმაშოთაუტიაშვილმაგანაცხადარომქართულიმხარემოითხოვსიმრამოდენიმექართველისგათავისუფლებას, რომლებიცსამხრეთოსურმამხარემ 31 აგვისტოსდააკავარეგიონშიხე-ტყის ”უკანონოდმოჭრის” ბრალდებით. – პირველსექტემბერსამერიკისშეერთებულიშტატებისსაზღვაოქვეითებისსასწავლოდასაკონსულტაციოჯგუფმადაიწყოქართველისამხედროების ”ინტენსიურიმომზადება” ავღანეთისოპერაციაშიმონაწილეობისმისაღებად. 31-ექვეითიბატალიონიექვსთვიანიმომზადებისშემდეგმონაწილეობასმიიღებსნატოსეგიდითწარმოებულ IAF-ისსამშვიდობოოპერაციაში, რომელსაცშეერთებულიშტატებისსაზღვაოქვეითიჯარებისსაექსპედიციობრიგადაუხელმძღვანელებს.

მეამბოხეებისწინააღმდეგოპერაციებისწარმოებისათვისქართველიჯარისკაცებიექვსთვიანტაქტიკურმომზადებასშეერთბეულიშტატებისსაზღვაოქვეითებისსასწავლოდასაკონსულტაციოჯგუფისხელმძღვანელობითგაივლიან.თბილისშიაშშ-სსაელჩოსცნობით, მომზადებაარითვალისწინებსქართულიმხარისთვისიარაღისმიწოდებას.სამხედროექსპერტინიკაჩიტიძეაღნიშნავს. ანალოგიურიწვრთნაქართველმასამხედროებმაამერიკელიინსტრუქტორებისმიერერაყშიგანთავსებამდეცგაიარეს. საქართველომ 2,000-მდესამხედროერაყიდანრუსეთთანშარშანდელიომისდროსგამოიყვანა. თუმცაიმდროს, როდესაცქართველისამხედროებიერაყიდანდაბრუნდნენ, აქტიურისაბრძოლომოქმედებებიუკვედასრულებულიიყო.


XS
SM
MD
LG